Reünistenvereniging

Een stukje geschiedenis

In het voorjaar van 1965 wordt voor de eerste keer een reünie georganiseerd voor oud-leerlingen van de Zeevaartschool Den Helder. Op 25 februari nemen een aantal oud-leerlingen het besluit tot oprichting van de vereniging. Het bestuur bestaat uit onder meer uit P.Groenland als voorzitter, H. Hartmann als secretaris, T. Rijkers als penningmeester en F. Zick als lid.
De bestuursvergaderingen vinden in die tijd plaats in Hotel Bouwes te Zandvoort en moeten volgens ingewijden een haast sacraal karakter hebben gehad. Heel langzaam verandert het karakter van het bestuur door het toetreden van wat minder vooroorlogs gehalte. Rond 1970 verschijnen een aantal namen als bestuurslid, die we nog heel lang zullen tegenkomen. De trouw aan de vereniging lijkt haast spreekwoordelijk. Zo bestaat het bestuur in het begin van de jaren ’70 uit o.m. P. Scholte als voorz., K. Pompert als secretaris, C. Burgers als penningmeester en de leden C. Tuinstra en A. Boon.
Door de jaren heen zien we bestuursleden opschuiven en “promotie” maken

In 1973 is C. Tuinstra voorzitter. K. Pompert secretaris en nog steeds is A. Boon bestuurslid. Als A. Boon C. Tuinstra rond 1980 aflost als voorzitter is K. Pompert secretaris. Als E. Kip in 1987 het voorzitterschap overneemt van genoemde Boon is K. Pompert nog steeds secretaris en pas in 1992 neemt Nico Stulen het secretariaat over. Maar Klaas Pompert is er nog steeds bij, net als Ernst Kip trouwens.

In al die jaren hebben nogal wat leden het bestuur ondersteund. Sommigen als bestuurslid, anderen als specialisten voor speciale banen. We denken aan bestuursleden als bijv. Schoehuizen, Harry Roels, Ralph Jackson, Bert Jacobs en Han Starrenburg. Specialisten, vooral bij werkzaamheden van de reünies waren Herkemij en Rijkers.

In 1990 treden Ruud Markus en Pum Kuperus toe tot het bestuur. Dit heeft tot gevolg dat in 1992 een vrijwel geheel vernieuwd bestuur aantreedt, t.w. Ruud als voorzitter, Pum als penningmeester en Nico als secretaris.
De laatste blijft helaas maar kort in functie want al een jaar later neemt Han Starrenburg deze plaats in. In 1995 wordt A. Boon weer in het bestuur gehaald als oude rot die zich zal gaan bemoeien met het deelnemen in een kwartaaluitgave van een aantal samenwerkende reünistenverenigingen, vanaf 1.1.1996 uitgegeven onder de naam Ankerpark.

Ereleden

In het jaar 1978 staan als ereleden geregistreerd:
v.d. Borden in Amsterdam, H. Hartmann te Bloemendaal, C. Sabelis in Delfzijl, F. Zick in Egmond aan Zee en J. Bravenboer en T.Rijkers in Den Helder.
Bij het afscheid van J. Roos als directeur wordt hem het erelidmaatschap aangeboden. Bij het afscheid van A. Boon als voorzitter wordt dit eveneens erelid zodat op dat moment de lijst eruit ziet als volgt:
Bravenboer, J. Roos, T.Rijkers en A. Boon te Den Helder; H. Hartmann te Bloemendaal, F. Zick te Alkmaar en C. Sabelis te Delfzijl
In 1994 is J. Bravenboer overleden en is intussen ook v.d. Borden wegens overlijden afgevoerd.
In 1995 wordt K. Pompert wegens goed gedrag en langdurige dienst onderscheiden met het erelidmaatschap, terwijl in 1996 T.Rijkers wegens overlijden van de lijst verdwijnt.

Bestuurlijke zaken

In de eerste jaren van het bestaan van de vereniging is het organiseren van de reünie het hoofdbestanddeel van de taak van het bestuur. Daarnaast wordt veel gesproken over mogelijkheden tot het uitgeven van een eigen blad, een nieuwsbrief o.i.d. waardoor de band tussen de leden zou kunnen worden verstevigd. Hier komt echter niets van terecht. Daarnaast wordt hevig aan de weg getimmerd om de vereniging met een groot aantal leden een goed basis te geven.
De kosten verbonden aan het in stand houden van de vereniging nemen langzaam toe en verplichten het bestuur in 1987 de contributie te verhogen tot fl. 17,50 per jaar.
Bestuursvergaderingen worden gehouden in Forest Hotel en in Duinoord maar later wordt uitgeweken naar De Nachtwacht.

Per 1.1.1991 wordt de contributie verhoogd naar fl. 25.- en wordt een handleiding vastgesteld betreffende jaarcoördinatoren.
Ondanks verwoede pogingen zijn er nog steeds geen Statuten maar de vereniging loopt zelf als een trein. Dan komt de eerste versie van de Statuten binnen in februari

Ten aanzien van de reünie in 1992 zijn er nog al wat punten van kritiek. Zo was de streekgebonden voordracht van het West Friese boertje door velen niet begrepen, was de modeshow niet nodig omdat de vrouwen zich best konden vermaken tijdens de mannenvergadering en, wat we hadden kunnen weten, er waren veel te weinig consumptiebonnen!

Pum Kuperus neemt het penningmeesterschap over van Cees Tuinstra, maar nog altijd heeft geen vaststelling plaats gevonden van de Statuten.
Het jaar 1993 staat in het teken van de voorbereidingen van de reünie 1994 met inachtneming van de kritiek van 1992, het aftreden van Nico Stulen als secretaris en het zoekraken van de statuten en aantekeningen waardoor de hele exercitie opnieuw moet beginnen.

Intussen is besloten de buitenlandse leden in staat te stellen tegen een eenmalige betaling van f.100.- voor het leven lid te worden.

Voor de ereleden worden aparte uitnodigingen gemaakt, daar deze geen contributie noch reüniekosten verschuldigd zijn.

In maart 1994 worden besprekingen geopend in verband met de mogelijkheid tot deelname in een kwartaaluitgave van de reünisten van Amsterdam, Rotterdam en Groningen (zie ook bestuur).

In 1994 blijken de Statuten te zijn goedgekeurd zodat deze in augustus bij de notaris worden ondertekend. Daarna beginnen de serieuze gesprekken met de V.O.M.O., de stichting die de kwartaaluitgave verzorgt.
Donselaar en A. Blankwaard stemmen in met het verzoek tot vorming van een redactieteam en A. Boon zal als speciaal bestuurslid de vereniging vertegenwoordigen in het V.O.M.O.- bestuur. Klaas Pompert wordt namens Den Helder lid van de exploitatiecommissie. Er komt nogal wat werk naar het secretariaat omdat een opschoning van het ledenbestand is vereist i.v.m. aantallen te bestellen bladen.

In maart 1995 treedt P. v.d. Jagt toe tot het bestuur, als een soort Manus van alles, maar aangezien de werkzaamheden Han Starrenburg over het hoofd dreigen te groeien neemt Peter het secretariaat in het volgende jaar geheel over.
In oktober wordt, wegens overlijden, afscheid genomen van Taab Rijkers.

In september wordt overleg gevoerd met het dagelijks bestuur van de Oudervereniging Zeevaartschool. De leerlingen van de Middelbare Zeevaartschool en in meerdere mate de Visserijschool hebben geen binding met de Hogere Zeevaartschool en zien daarin een drempel om lid te worden van onze vereniging. Besloten wordt in het bestuur een verhaal te maken over de historie van de zeevaartschool en onze vereniging en dit te publiceren in het blad van de school teneinde meer begrip te kweken bij de tegenwoordige leerlingen.

Aan het eind van 1995 wordt, als waarnemer, voor het eerst door een bestuur delegatie deel genomen aan de jaarvergadering van de V.O.M.O.
Het bestuur bestaat op dat moment uit: Ruud Markus als voorzitter, Peter v.d. Jagt als secretaris, Pum Kuperus als penningmeester en de leden Ernst Kip, Klaas Pompert en Arie Boon.

Vanaf 1996 verschijnt “Ankerpark” als kwartaaluitgave met een gedeelte verenigingsnieuws en de rest van “algemeen belang”.

Na het overlijden van Pum in 1998 neemt Martin de Wolf de penningen onder zijn hoede terwijl in 2000 het secretariaat overgaat van Peter naar André v. Zomeren en vervolgens in 2001 naar Herman Kalkman. Hette van Popta komt het bestuur gedurende een jaar versterken.

In het najaar van 2001 geeft Arie Boon te kennen het genoeg te vinden en wenst zijn plaats in het VOMO bestuur over te dragen. Hiervoor stelt het bestuur Kees van der Louw voor als vervanger. In het zelfde jaar treedt Fred Krap toe in het bestuur, als tweede penningmeester/secretaris.

*************************************************************

Vanaf hier door Ruud Kwast beschreven.

In het voorjaar van 2004 kwam Ruud Kwast de gelederen versterken met de bedoeling om samen met Frans Mooi de exploitatiecommissie te “runnen”. Dit wordt echter kort na het aantreden van Ruud wreed verstoord door het overlijden van Frans.
Teneinde de banden met de toenmalige middelbare zeevaartschool aan te halen kwam een paar maanden later Frans Schepers het bestuur versterken. Frans zet de website op en functioneert als webmaster.
Herman Kalman treedt om persoonlijke redenen af als secretaris; Ruud Kwast neemt de honneurs als secretaris zolang waar.

In 2005 werd besloten werd om ook het 40-jarig bestaan tijdens een reünie te vieren en daartoe werd een extra reünie in gelast in 2006. De 2–jaarlijkse reünies liepen vanaf nu synchroon met de viering van het 50-jarig bestaan etc.

Op 1 oktober 2005 wordt tijdens deze ingelaste reünie het 40-jarig bestaan van de vereniging gevierd. Tijdens de ledenvergadering treedt, zoals gebruikelijk, het gehele bestuur af en treedt een nieuw bestuur aan. Ruud Markus vindt het na 15 jaar welletjes en stelt zich niet herkiesbaar.
Fred Krap en Piet Scholte treden uit het bestuur.
Het nieuwe bestuur bestaat vanaf nu uit:
Kees v.d. Louw - voorzitter, Martin de Wolf - penningmeester, Ruud Kwast - secretaris, Adri Rijper - vicevoorzitter/VOMO, Jan Willem Schutte - 2e penningmeester, Martin Haeck - 2e secretaris, Frans Schepers - webmaster, Klaas Bijl - exploitatiecommissie.
Ruud Markus wordt vanwege zijn langdurig voorzitterschap en zijn verdiensten tot erelid benoemd.
Tevens wordt aansluitend aan de ALV, tijdens een extra ALV, besloten om de naam van de vereniging statutair te wijzigen in “Reünisten Vereniging Zeevaartschool Den Helder” en het autonoom door het bestuur te besteden bedrag te verhogen naar € 6000. De beslissing tot naamsverandering werd genomen om oud-leerlingen en -leraren van de dan middelbare opleiding “Matitieme Academie” aan te moedigen ook lid te worden van de vereniging.
Notaris van Loon stelde echter dat de besluiten die zijn genomen in deze 2e vergadering niet rechtsgeldig waren volgens de statuten. Tijdens een op 27 januari 2006 tweede extra ALV worden de genoemde besluiten alsnog genomen en passeren de nieuwe statuten op 8 maart 2006 bij notaris van Loon. Achteraf gaf de notaris toe dat de eerste extra ALV wel degelijk rechtsgeldig was; hiervan acte.

Tijdens de reünie op 14 oktober 2007 treedt Martin de Wolf af en wordt na 9 jaar penningmeesterschap benoemd tot erelid; Jan Willem Schutte neemt de functie van penningmeester op zich. De jaarlijkse bijdrage per aut. Incasso wordt verhoogd tot € 22,-. “Handmatig” overmaken wordt met € 3,00 belast. Martin de Wolf vormt samen met Klaas Pompert de commissie van “wijze” mannen.

In de loop van 2009 treedt Jan Roos toe tot het bestuur met als oogmerk om de oud-visserijschoolleerlingen warm te krijgen voor de vereniging; Jan wordt tijdens de ALV in 2009 officieel benoemd, maar het beoogde eerder vermelde doel wordt nimmer bereikt. Kennelijk leeft de vereniging niet zo bij de oud-visserijschoolleerlingen.

In de loop van 2010 treden Frans Schepers, Jan Roos en Jan Wilm Schutte tussentijds uit het bestuur en Jan Ridderikhof en wederom Martin de Wolf treden in; waarbij Martin de taak van penningmeester weer op zich neemt; tijdens de ALV in 2011 worden de laatste twee officieel benoemd.

Gerrit Altena komt begin 2011 de VOMO-redactie versterken om deze weer begin 2014 te verlaten.

Begin 2012 treedt Jan Ridderikhof tussentijds uit het bestuur en begin 2014 neemt Piet Rollingwier tussentijds zitting in het bestuur.

Op 11 april 2015 viert de vereniging haar 50-jarig bestaan in hotel Den Helder. Ter gelegenheid van dit feit krijgt ieder lid een geheugenstick met daarop alle denkbare documentatie uitgereikt.
Tijdens de ALV treden Ruud Markus en Piet Rollingswier toe tot het bestuur en treedt Kees v.d. Louw uit. Ruud neemt het voorzitterschap op zich.
In 2015 wordt afscheid genomen van Saskia Cordewener als redactielid van Ankerpark.

In 2016 neemt ook Herbert v. Donselaar afscheid als redactielid; hij komt op 10 november te overlijden. Ton van der Markt wordt verwelkomd als nieuw redactielid namens de vereniging nadat dit tijdelijk is waargenomen door Piet Rollingswier..
Piet Rollingswier neemt het stokje over van Klaas Bijl als exploitatiecommissie.
Op 27 januari 2016 treedt ook Peter v.d. Jagt toe tot de commissie van “wijze” mannen, die nu dus bestaat uit Peter v.d. Jagt en Klaas Pompert.

Op 22 januari 2017 overlijdt Ton v.d. Markt en ontstaat er opnieuw een vacature.